iPhone 15 Plus

1 min read

Cấu trúc Dynamic Island bên trong màn hình iPhone 15 Plus không chỉ là một điểm nhấn về thiết kế mà còn là chìa khóa giúp bạn nắm bắt các thông báo nhanh chóng, dễ dàng điều chỉnh nhạc, tương tác với ứng dụng và điều phối linh hoạt các hoạt động của thiết bị.

Trải nghiệm mà iPhone 15 Plus đem lại sẽ đa năng và tiện lợi hơn rất nhiều với sự hiện diện của Dynamic Island. Cơ chế hiển thị này không chỉ tương thích với các ứng dụng mặc định mà còn hỗ trợ cả loạt ứng dụng bên thứ ba, đem lại cảm nhận hết sức thú vị.

In case you have found a mistake in the text, please send a message to the author by selecting the mistake and pressing Ctrl-Enter.
Teddy Cong Nghe 2
Joined: 7 months ago
Comments (0)

  No comments yet

You must be logged in to comment.

Sign In / Sign Up

 • Apple iPhone 15

  The Apple iPhone 15 is the latest and greatest in the iPhone lineup, offering cutting-edge technology and a sleek, modern design. The device boasts a...

  Apple Iphone 15 · 13 January 2023 · 23
 • iPhone 15 Ultra: Pink Perfection

  Apple's iPhone lineup has always been known for its sleek design and innovative features, and the iPhone 15 Ultra is no exception. This year, Apple is introduci...

  William Snow · 30 September 2023 · 3