Social t.me cua Salekit.io

Social t.me cua Salekit.io
1 min read
09 November 2023

Salekit.io là một sản phẩm của công ty SaleMall, thành viên của iNET Corporaton.

Salekit.io giúp bạn chăm sóc khách hàng tự động, đa kênh:  Email, SMS, Zalo, Chatbot, Webpush, ...

Sản phẩm được ra mắt ngày 1/6/2021. Mục đích là để giúp cho các Doanh nghiệp và Cá nhân kinh doanh online có thể dễ dàng quản lý, duy trì mối quan hệ với các khách hàng, từ đó tăng doanh số.

Salekit.io là hệ thống CRM quản lý khách hàng tập trung, tích hợp các công cụ để chuyển đổi khách tiềm năng thành người mua hàng. Sau đó tiếp tục chăm sóc người mua hàng trở thành khách hàng trung thành, và quảng bá dịch vụ cho bạn. Điều tuyệt vời là những công việc này được thực hiện hoàn toàn tự động.
Theo dõi ngay Soical: https://t.me/salekitio

#salekitio
#CRM
#Emailmarketing
#MarketingAutomation

Social t.me cua Salekit.io

In case you have found a mistake in the text, please send a message to the author by selecting the mistake and pressing Ctrl-Enter.
salekit io 2
Salekit.io là hệ thống CRM quản lý khách hàng tập trung, tích hợp các công cụ để chuyển đổi khách tiềm năng thành người mua hàng. Sau đó tiếp tục chăm sóc người...
Comments (0)

    No comments yet

You must be logged in to comment.

Sign In / Sign Up