windows server 2020 updates

Windows Server 2022 có gì mới? Cập nhật các phiên bản trên Windows Server 2022.
Với hy vọng giải quyết được những mối đe doạ bảo mật và tấn công mạng ngày càng gia tăng. Theo Microsoft, Windows Server 2022 được thiết kế với những tính năng bảo mật mới nhất nhằm hỗ trợ các tổ chức xử lý khối lượng công việc ngày càng gia tăng của họ một cách an toàn đồng thời khai thác tối ưu những dịch vụ đám mây.
Microsoft đã công bố Windows Server 2022 với 4 phiên bản chính: phiên bản Essential, Standard, Datacenter và Datacenter Azure. Microsoft cũng cho phép các doanh nghiệp có thêm tuỳ lựa chọn cài lõi máy chủ và desktop trên tất cả các phiên bản Windows Server 2022. Cài đặt phiên bản máy chủ dành cho từng chức năng riêng biệt, như máy chủ web hoặc DNS. Phiên bản dành cho máy chủ là dành cho những dịch vụ máy tính để bàn từ xa được thực hiện khi không có dịch vụ máy chủ.
chi tiết cụ thể tại: https://phamtuan.club/huong-dan-cai-dat-windows-server-2022-mien-phi/

In case you have found a mistake in the text, please send a message to the author by selecting the mistake and pressing Ctrl-Enter.
Comments (0)

    No comments yet

You must be logged in to comment.

Sign In / Sign Up